Cover
Back

Top Class Creative and Performing Arts Std 1 PB


ISBN : 9789991257860
Curriculum : Botswana Syllabus
Standard : STD 1

Category : Creative and Performing Arts
Publisher : Pearson
Language : English
Country : Botswana
Format : Paperback

P 108.49

Delivery : Will be Dispatched in 3 days

Product Description

Longman Botswana e rulagantse dikwalo tse di akaretsang dithuto tsa 'Botsogo le Tshireletsego', Tlhaeletsano', 'Go reetsa', 'Go tlhama le go diragatsa' mo silabaseng ya Creative and Performing Arts ya 2002.
Dikwalo tse di tlaa thusa bana kgotsa badirisi ba tsone go oketsa bokgoni jwa bone jwa go taka ka mekgwa e e farolaganeng ya go taka le tiragatso. Dithuto tse di akaretsa go taka, go tshwantsha, go bopa, go etsa le ditshupegetso, mmino, moopelo, go tlhama mmino le go tshameka. Bana ba rotloediwa go bua ka tshosologo le go abelana megopolo mo tikologong e e sireletsegileng.

Product added to Cart
BOTSWANA SYLLABUS
CAMBRIDGE
REVISION BOOKS